P.
č.
Číslo
a popis faktúry
Celko
vá hod
nota
ČIslo
zmluvy
Číslo
objed
návky
Dátum 
doru
čenia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum
zverej
nenia
  J A N U Á R                
1. DF2018/1
Systémová podpora URIS
1.1.-31.3.2018
100,00 U1281/2013 D1   03.01.
2018
MADE
spol.s.r.o.

 
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 12.1.
2018
2. DF2018/2
Dodávka plynu za 1/2018
130,00 9100091862   22.1.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 22.1.
2018
3. DF2018/3
Mobil 15.12.2017-
14.1.2018
30,98 zo dňa 21.3.2016   23.1.
2018
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.1.
2018
4. DF2018/4
Náklady na prevádzku
SOU vyúčt.r.2017
133,49     31.1.
2018
Obec Jasenica Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica 00317349 02.02.
2018
  F E B R U Á R                
5. DF2018/5
Dodávka plynu 2/2018
126,00 9100091862   02.2.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 2.2.
2018
6. DF2018/6
Eleltkr. energia 2/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   6.2.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 6.2.
2018
7. DF2018/7
Telefon za 1/2018
33,59 9905518177   12.2.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.2.
2018
8. DF2018/8
Vyúracovanie štúdie - rekonštrukcia miestnych.  komun.
5 000 zo dňa 7.1.2016   15.2.
2018
MP Profit PB s.r.o. Hliniky 712/25, 01701 Pov. Bystrica 50068849 23.2.
2018
9. DF2018/9
Licencia na verejné použ. hudob. diel
14,28     16.2.
2018
SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 23.2.
2018
10. DF2018/10
Vývoz kom.odpadu za 1/2018
287,57   O2017/17 22..2
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 23.2.
2018
11. DF2018/11
Mobil 15.1.-14.2.2018
31,19 zo dňa 21.3.2016   23.2.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.2.
2018
12. DF2018/12
Publikácia - účt. súv. v účtovníctve

 
26,00   O2017/29 28.02.
2018
RZMO Stredného Považia K dolnej stanici 20A
911 01 Trenčín 1
34006273 9.3.
2018
  M A R E C                
13. DF2018/13
Zabezp. kompl. poradenstva pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou "Technické služby v obci Podskalie"
360,00   O2017/26 1.3.
2018
MP Profit PB Hliniky 712/25 01701 Pov.Bystrica 50068849 9.3.
2018
14. DF2018/14
Dodávka elektr. energie 3/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   02.03.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 9.3.
2018
15. DF2018/15
Dodávka plynu 3/2018
119,00 9100091862   2.3.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 9.3.
2018
16. DF2018/16
Telefon za 2/2018
33,59 9905518177   12.3.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.3.
2018
17. DF2018/17
Vývoz komun. odpadu 
za 2/2018
180,49   O2017/17 14.3.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 14.3.
2018
18. DS2018/18
Stravné lístky
346,00   O2018/2 22.3.
2018
DOXX -Stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 010 01  žilina 36391000 22.3.
2018
19. DF2018/19
Mobil za obdobie 15.2.-14.3.2018
30,98 zo dňa 21.3.2016   265.3.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 27.3.
2018
  A P R Í L                
20. DF2018/20
Elektr. energia 4/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.4.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 5.4.
2018
21. DF2018/21
Zimná údržba miest.komunikácií
150,00   O2018/1 4.4.
2018
EKOFARM s.r.o. Podskalie 61 36314021 5.4.
2018
22. DF2018/22
Systémová podpora URBIS (1.4.-30.6.2018)
100,00 u1281/2013   4.4.
2018
MADE
spol.s.r.o
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 5.4.
2018
23. DF2018/23
Dodávka plynu 4/2018
65,00 9100091862   4.4.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 5.4.
2018
24. DF2018/24
Telefon za 3/2018
33,59 9905518177   10.4.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 10.4.
2018
25. DF2018/25
Vodné 1-3/2018
2,34 14472012   13.4.
2018
PVS a.s. Nová 133
017 46 Považská Bystrica
36672076 16.4.
2018
26. DF2018/26
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 3/2018
345,47 zo dňa
27.2. 2018
  16.4.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 16.4.
2018
27. DF2018/27
Príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2018
42,24 uzn. VZ č. 1/2016   18.4.
2018
MAS Naše Považie Štefánikova 821/21
Púchov
42025257 20.4.
2018
28. DF2018/28
Náklady na prevádzku SOU Jasenica 2. štvrťrok 2018
91,39     19.4.2018 Obec Jasenica Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica 00317349 20.4.
2018
29. DF2018/29
Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2018
30,12 zo dňa 21.3.2016   23.4.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.4.
2018
  M Á J                
30. DF2018/30
Dodávka plynu 5/2018
25,00 9100091862   3.5.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 7.5.
2018
31. DF2018/31
Elektrická energia 5/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   3.5.,
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 7.5.
2018
32. DF2018/32
Telefon za 4/2018
33,59 9905518177   10.5.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 11.5.
2018
33. DF2018/33
Vývoz komunálneho odpadu za 4/2018
190,47 zo dňa
27.2. 2018
  18.5.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 22.5.
2018
34. DF2018/34
Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2018
29,99 zo dňa 21.3.2016   22.5.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 22.5.
2018
  J Ú N                
35. DF2018/35
Dodávka plynu za 6/2018
11,00 9100091862   4.6.
2018
SPP a.s Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 6.6.
2018
36. DF2018/36
Elektr. energia 6/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.6.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 6.6.
2018
37. DFI2018/2
Projekt. dokumentácia na akciu Rekonštrukcia MK v obci Podskalie - 2. časť
870,00 zo dňa 18.12.2015   4.6.
2018
PROJART s.r.o. Centrum 28/33
017 01 Pov. Bystrica
31570526 6.6.
2018
38. DF2018/37
Doplatok za Obecné noviny r. 2018
20,80     4.6.
2018
INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091 6.6.
201
8
39. DF2018/38
Telefon za 5/2018
34,13 9905518177   6.6.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 6.6.
2018
40. DF2018/39
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 5/2018
328,15 zo dňa
27.2. 2018
  20.6.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 22.6.
2018
41. DF2018/40
Mobil za obdobie 15.5.-14.6.2018
29,99 zo dňa 21.3.2016   22.6.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 22.6.
2018
42. DF2018/41
Stravné lístky
513,00 10K114132 O2018/3 27.6.
2018
DOXX -Stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 010 01  žilina 36391000 27.6.
2018
  J Ú L                   
43. DF2018/42
Systémová podpora URBIS
1.7.-30.9.2018
100,00 U1281/2013   2.7.
2018
MADE
spol.s.r.o
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 2.7.
2018
44. DF2018/43
Dodávka plynu 7/2018

 
10,00 9100091862   2.7.
2018
SPP a.s Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 2.7.
2018
45. DF2018/44
Elektr. energia 7/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   2.7.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 2.7.
2018
46. DF2018/45
Telefon za 6/2018
33,80 9905518177   4.7.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 4.7.
2018
47. DF2018/46
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 6/2018
354,75 zo dňa
27.2. 2018
  16.7.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 16.7.
2018
48. DF2018/47
Vodné 4-6/2018
8,18 14472012   16.7.
2018
PVS a.s. Nová 133
017 46 Považská Bystrica
36672076 16.7.
2018
49. DF2018/48
Mobil za obdobie 15.6.-14.7.2018
30,10 o dňa 21.3.2016   24.7.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 24.7.
2018
50. DF2018/49
Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 7/2018-7/2019
120,00 zo dňa 25.7.
2018
  25.7.
2018
TENDERnet s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01  Žilina 50139088 26.7.
2018
51. DF2018/50
Náklady na prevádzku a ekon. a soc. oddelenie - SOU
91,76     26.7.
2018
Obec Jasenica 018 17 Jasenica 130 00317349 26.7.
2018
52. DF2018/51
Koncesionárkse poplatky 2018
15,27     26.7.
2018
Obec
Jasenica
018 17 Jasenica 130 00317349 26.7.
2018
  A U G U S T                
53. DF2018/52
Elektr. energia 8/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   13. 8.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 13.8.
2018
54. DF2018/53
Dodávka plynu 8/2018
10,00 9100091862   13.8.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 13.8.
2018
55. DF2018/54
Telefon 7/2018
33,59 9905518177   13.8.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 13.8.
2018
56. DF2018/55
Vývoz komunálneho odpadu a kontaj. za 7/2018
435,02 zo dňa
27.2. 2018
  13.8.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 13.8.
2018
57. DF2018/56
Pretlakový ventil, pracovný komplet DHZ
1296,00   O2018/4 15.8.
2018
DH fire & safety s.r.o. Stebník 54
08633
50910612 15.8.
2018
58. DF2018/57
Hasiace prístroje
113,21   O2018/5 16.8.
2018
Florian, s.r.o. Priekopská 26, 03608 Martin 36427969 16.8.
2018
59. DF2018/58
Motil za obdobie 15.7.-14.8.2018
31,13 zo dňa 21.3.2016   22.8.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 22.8.
2018
60. DF2018/59
Revízia plynových zariadení
79,00   O2018/7 30.08.
2018

 
Slovenská revízna a servisná spol. s.r.o. Buzalkova 10037/10
83107 Bratislava 36

 
47970740 30.8.
2018
  S E P T E M B E R                
61. DF2018/60
Telefon za 8/2018
25,20 9905518177   4.9.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 7.9.
2018
62 DF2018/61
Dodávka plynu 9/2018
20,00 9100091862   4.9.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 7.9.
2018
63. DF2018/62
Elektrická energia
 9/2018

 
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.9.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 7.9.
2018
64. DF2018/63
Výmena elektromera
51,60 0072059531   7.9.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 7.9.
2018
65. DF2018/64
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 8/2018
348,31 zo dňa
27.2. 2018
  14.9.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 17.9.
2018

 
66. DF2018/65
Predplatné časopisu PaM a Verejná správa na r.2018
74,00     19.9.
2018
PORADCA s.r.o.
 
Pri Celulózke 40
01001 Žilina
36371271 19.9.
2018
67. DF2018/66
Mobil za obdobie 15.8..14.9.2018
26,00 zo dňa 21.3.2016   20.9.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 25.9.
2018
68. DF2018/67
Audit za rok 2017
330,00 zo dňa 
11.9.2018
  25.9.
2018
Ing. Ľudovít Vician M.R. Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica 40711820 25.9.
2018
69. DF2018/68
Krytina na  dokončenie výmeny strešnej krytina na OU
1179,11   O2018/9 10.9.
2018
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššáková 604 027 44 Tvrdošín 36423416 10.9.
2018
70. DF2018/69
Materiál na výmenu strešnej krytiny OU
454,68   O2018/9 10.9.
2018
BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojtaššáková 604 027 44 Tvrdošín 36423416 10.9.
2018
  O K T Ó B E R                
71. DF2018/70
Elektr. energia 10/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   2.10.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 5.10.
2018
72. DF2018/71
Dodávka plynu 10/2018
63,00 9100091862   2.10.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 5.10.
2018
73. DF2018/72
Systémová podpora URBIS 1.10.-31.12.2018
100,00 U1281/2013 D1   2.10.
2018
MADE s.r.o. Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica 36041688 5.10.
2018
74. DF2018/73
Dokončenie výmeny strešnej krytiny na OU
2768,00 zo dňa 19.9.
2018
  2.10.
2018
Baroš Ondrej Horný lieskov 134, 01821 17968666 5.10.
2018
75. DF2018/74
Materiál na dokončenie výmeny strešnej krytiny na OU
504,10   O2018/10 8.10.
2018
KAMON, s.r.o. Dolný Moštenec 205,01701 Pov. Bystrica 36343251 8.10.
2018
76. DF2018/75
Telefon za 9/2018
33,59 9905518177   8.10.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 8.10.
2018
77. DF2018/76
Vodné 7-9/2018
5,84 14472012   15.10.
2018
PVS a.s. Nová 133
017 46 Považská Bystrica
36672076 15.10.
2018
78. DF2018/77
Náklady na prevádzkuá SOU 4. Q.2018
91,76     15.10.
,2018
Obec Jasenica Námiestie Al.HLinku 29/34, 01701 Pov. Bystrica 00317349 15.10.
2018
79. DF2018/78
Laty, impregnácia dosiek na  výmenu strešnej krytiny OU
607,20   O2018/11 16.10.
2018
DESAL s.r.o. Dolný Lieskov 270,01821 46067019 16.10.
2018
80. DF2018/79
Vývoz KO za 9/2018
198,44 zo dňa
27.2. 2018
  17.10.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 18.10.
2018
81. DF2018/80
Mobil za obdobie 15.9.-14.10.2018
26,00 zo dňa 21.3.2016   22.10.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 22.10.
2018
82. DFI2018/3
Rekonštrukcia miestnych kiomunikácií v obci Podskalie - prevedené stavebné práce
89445,64 ZoD 22016   26.10.
2018
VINKstav, s.r.o. Papradno 2, 01813 Papradno 44389256 26.10.
2018
83. DF2018/81
Vlajka SR
20,00   O2018/13 31.10.
2018
Jozef SMRHOLA - OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovaka 32581190 31.10.
2018
  N O V E M B E R                
84. DF2018/82
Dodávka plynu za 11/2018
104,00 9100091862   5.11.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 6.11.
2018
85. DF2018/83
Dodávka elektr. energie 11/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   5.11.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 6.11.
2018
86. DF2018/84
Telefon za 10/2018
33,59 9905518177   07.11.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 7.11.
2018
87. DFI2018/4
Vyrovnanie povrchov,výtlkov pri rekonštrukcii miestnych komunikácií
5559,00 2018044   15.11.
2018
VINKstav, s.r.o. Papradno 2, 01813 Papradno 44389256 23.11.
2018
88. DF2018/85
Vývoz Ko a kolntajnéra za 10/2018
345,89 zo dňa
27.2. 2018
  20.11.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 23.11.
2018
89. DF2018/86
Mobil za obdobie 15.10.-14.11.2018
26,00 zo dňa 21.3.2016   23.11.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.11.
2018
                   
90. DF2018/87
Predlženie registrácie domény na r. 2019
25,68     23.11.
2018
EuroNET SLOVANIA s.r.o. M.R.Štefánika 157/45, 01701 Pov. Bystrica 36316130 17.12.
2018
  D E C E M B E R                
91. DF2018/88
Stravné lístky
294,00 10K114132   4.12.
2018
DOXX - Stravné lístky s.r.o. Kálov 356
01001 Žilina
36391000 4.12.
2018
92. DF2018/89
Elektrická energia 12/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.12.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 7.12.
2018
93. DF2018/90
Dodávka plynu 12/2018
122,00 9100091862   4.12.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 7.12.
2018
94. DF2018/91
Obecné noviny - predplatné na r. 2019
88,40 34323911   4.12.
2018
INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091 7.12.
2018
95. DF2018/92
Plaketa - starosta, nerezová flasa - sada
289,88   O2018/15 7.12.
2018
Jozef Smrhola - OLYMP Madarovska 145, 93587 Santovka 32581190 7.12.
2018
96. DF2018/93
Telefon za 11/2018
34,00 9905518177   7.12.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 7.12.
2018
97. DF2018/94
Služby OLH za r. 2018
167,28     7.12.
2018
Ing. Marian Vlnieška Rozkvet 2000/1, 01701 Pov. Bystrica 34658505 7.12.
2018
98.
 
DF2018/95
Vývoz KO za 11/2018
193,24 zo dňa
27.2. 2018
  17.12.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 17.12.
2018
99. DF2018/96
Mobil za obdobie 15.11.-14.12.2018
26,00 zo dňa 21.3.2016   28.12.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 28.12.
2018
100. DF2018/97
Exterierová mapa na plastovej tabuli -Súlovske vrchy
120,00   O2018/16 31.12.
2018
VKU Harmance, x.r.o. Kynceľová 54, 97401 46747770 31.12.
2018
101. DF2018/98
Telefon za 12/2018
33,59 9905518177   9.1.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 9.1.
2018
102. DF2018/99
Vývoz komunál.odpadu a kontajnéra za 12/2018
371,05 zo dňa
27.2. 2018
  14.1.
2019
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 14.1.
2018
103. DF2018/100
Vodné  10-12/2018
2,34 14472012   14.1.
2018
PVS a.s. Nová 133
017 46 Považská Bystrica
36672076 14.1.
2018