2018

P.
č.
Číslo
a popis faktúry
Celko
vá hod
nota
ČIslo
zmluvy
Číslo
objed
návky
Dátum 
doru
čenia
Dodávateľ Adresa IČO Dátum
zverej
nenia
  J A N U Á R                
1. DF2018/1
Systémová podpora URIS
1.1.-31.3.2018
100,00 U1281/2013 D1   03.01.
2018
MADE
spol.s.r.o.

 
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 12.1.
2018
2. DF2018/2
Dodávka plynu za 1/2018
130,00 9100091862   22.1.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 22.1.
2018
3. DF2018/3
Mobil 15.12.2017-
14.1.2018
30,98 zo dňa 21.3.2016   23.1.
2018
Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.1.
2018
4. DF2018/4
Náklady na prevádzku
SOU vyúčt.r.2017
133,49     31.1.
2018
Obec Jasenica Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica 00317349 02.02.
2018
  F E B R U Á R                
5. DF2018/5
Dodávka plynu 2/2018
126,00 9100091862   02.2.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 2.2.
2018
6. DF2018/6
Eleltkr. energia 2/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   6.2.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 6.2.
2018
7. DF2018/7
Telefon za 1/2018
33,59 9905518177   12.2.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.2.
2018
8. DF2018/8
Vyúracovanie štúdie - rekonštrukcia miestnych.  komun.
5 000 zo dňa 7.1.2016   15.2.
2018
MP Profit PB s.r.o. Hliniky 712/25, 01701 Pov. Bystrica 50068849 23.2.
2018
9. DF2018/9
Licencia na verejné použ. hudob. diel
14,28     16.2.
2018
SOZA Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 00178454 23.2.
2018
10. DF2018/10
Vývoz kom.odpadu za 1/2018
287,57   O2017/17 22..2
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 23.2.
2018
11. DF2018/11
Mobil 15.1.-14.2.2018
31,19 zo dňa 21.3.2016   23.2.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.2.
2018
12. DF2018/12
Publikácia - účt. súv. v účtovníctve

 
26,00   O2017/29 28.02.
2018
RZMO Stredného Považia K dolnej stanici 20A
911 01 Trenčín 1
34006273 9.3.
2018
  M A R E C                
13. DF2018/13
Zabezp. kompl. poradenstva pri realizácii zákazky s nízkou hodnotou "Technické služby v obci Podskalie"
360,00   O2017/26 1.3.
2018
MP Profit PB Hliniky 712/25 01701 Pov.Bystrica 50068849 9.3.
2018
14. DF2018/14
Dodávka elektr. energie 3/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   02.03.
2018
SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 9.3.
2018
15. DF2018/15
Dodávka plynu 3/2018
119,00 9100091862   2.3.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 9.3.
2018
16. DF2018/16
Telefon za 2/2018
33,59 9905518177   12.3.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 12.3.
2018
17. DF2018/17
Vývoz komun. odpadu 
za 2/2018
180,49   O2017/17 14.3.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 14.3.
2018
18. DS2018/18
Stravné lístky
346,00   O2018/2 22.3.
2018
DOXX -Stravné lístky s.r.o. Kálov 356, 010 01  žilina 36391000 22.3.
2018
19. DF2018/19
Mobil za obdobie 15.2.-14.3.2018
30,98 zo dňa 21.3.2016   265.3.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 27.3.
2018
  A P R Í L                
20. DF2018/20
Elektr. energia 4/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.4.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 5.4.
2018
21. DF2018/21
Zimná údržba miest.komunikácií
150,00   O2018/1 4.4.
2018
EKOFARM s.r.o. Podskalie 61 36314021 5.4.
2018
22. DF2018/22
Systémová podpora URBIS (1.4.-30.6.2018)
100,00 u1281/2013   4.4.
2018
MADE
spol.s.r.o
Hurbanova 14A
974 01 Ban.
Bystricxa
36041688 5.4.
2018
23. DF2018/23
Dodávka plynu 4/2018
65,00 9100091862   4.4.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 5.4.
2018
24. DF2018/24
Telefon za 3/2018
33,59 9905518177   10.4.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 10.4.
2018
25. DF2018/25
Vodné 1-3/2018
2,34 14472012   13.4.
2018
PVS a.s. Nová 133
017 46 Považská Bystrica
36672076 16.4.
2018
26. DF2018/26
Vývoz komunálneho odpadu a kontajnéra za 3/2018
345,47 zo dňa
27.2. 2018
  16.4.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 16.4.
2018
27. DF2018/27
Príspevok na chod MAS Naše Považie na r. 2018
42,24 uzn. VZ č. 1/2016   18.4.
2018
MAS Naše Považie Štefánikova 821/21
Púchov
42025257 20.4.
2018
28. DF2018/28
Náklady na prevádzku SOU Jasenica 2. štvrťrok 2018
91,39     19.4.2018 Obec Jasenica Obecný úrad č. 130, 01817 Jasenica 00317349 20.4.
2018
29. DF2018/29
Mobil za obdobie 15.3.-14.4.2018
30,12 zo dňa 21.3.2016   23.4.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 23.4.
2018
  M Á J                
30. DF2018/30
Dodávka plynu 5/2018
25,00 9100091862   3.5.
2018
SPP a.s. Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 7.5.
2018
31. DF2018/31
Elektrická energia 5/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   3.5.,
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 7.5.
2018
32. DF2018/32
Telefon za 4/2018
33,59 9905518177   10.5.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 11.5.
2018
33. DF2018/33
Vývoz komunálneho odpadu za 4/2018
190,47 zo dňa
27.2. 2018
  18.5.
2018
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Hliny 1412, 017 07 Pov. Bystrica 36265144 22.5.
2018
34. DF2018/34
Mobil za obdobie 15.4.-14.5.2018
29,99 zo dňa 21.3.2016   22.5.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 22.5.
2018
  J Ú N                
35. DF2018/35
Dodávka plynu za 6/2018
11,00 9100091862   4.6.
2018
SPP a.s Mlynské Nivy
44/a, 825 11 
Bratislava
35815256 6.6.
2018
36. DF2018/36
Elektr. energia 6/2018
92,00 zo dňa 14.2. 2012   4.6.
2018
SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina 36403008 6.6.
2018
37. DFI2018/2
Projekt. dokumentácia na akciu Rekonštrukcia MK v obci Podskalie - 2. časť
870,00 zo dňa 18.12.2015   4.6.
2018
PROJART s.r.o. Centrum 28/33
017 01 Pov. Bystrica
31570526 6.6.
2018
38. DF2018/37
Doplatok za Obecné noviny r. 2018
20,80     4.6.
2018
INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 81105 Bratislava 1 31363091 6.6.
201
8
39. DF2018/38
Telefon za 5/2018
34,13 9905518177   6.6.
2018
Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 81762 Bratislava 35763469 6.6.
2018