Kontakt

OBEC PODSKALIE

Obecný úrad č. 62

018 22  Pružina

 

IĆO. 00628476

DIĆ: 2020692234

 

Starostka obce :  Zuzana Dočekalová

tel. č. 042/43 53 215

mobil       0903 994 868

 

E-mail.: obec.podskalie@gmail.com

StarostaPoslanie a kompetencie starostu

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie starostu je 4 roky.  Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.Pôsobosť starostu:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva  a podpisuje  uznesenia,
-  vykonáva obecnú správu,
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
-  je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce

- je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch

- môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.