Dodatok č. 1 k VZN 4/2014 o miestnych daniach. o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, dane za užívanie verejného priestranstva a dane za ubytovanie

28.10.2019 14:14

Dodatok č. 1 k VZN -verejné priestr..doc.pdf (599647)