Návrh dodatku č. 3 k k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2014 obce Podskalie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o podmienkach určovania a vyberania poplatku na území obce Podskalie zo dňa 7. 11. 2014

25.11.2019 13:01

Dodatok č. 3 k VZN - KO.pdf (537245)