Oznámenie o strategickom dokumente - "Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina"

11.06.2021 11:26

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“ a grafická a textová časť dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Pružina“ sú dostupné na stránke: https://www.pruzina.eu Oznámenie o strategickom dokumente je uverejnené aj na webovej stránke Okresného úradu Považská Bystrica na adrese: https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=15&sekcia=uradna-tabula#popis a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR - v informačnom systéme EIA/SEA na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia.