Oznam o zámere previesť svoj majetok

25.06.2018 12:31

Obec Podskalie v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to:

- časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Podskalie, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 vedenom Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor, ako   pozemok parc. reg. C č. 20/1 o výmere 12 m2 -  zastavaná plocha, za kúpnu cenu 3,- Eur/m2

 

- časť nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Podskalie, zapísanej na liste vlastníctva č. 1 vedenom Okresným úradom Považská Bystrica, katastrálny odbor, ako   pozemok parc. reg. C č. 20/1 o výmere 16 m2 -  zastavaná plocha, za kúpnu cenu 3,- Eur/m2

 

Zdôvodnenie prípadu osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že časť uvedeného pozemku Obec Podskalie nevyužíva a predajom za zrovná stavebná čiara oplotenia pozemkov.

 

Podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.