Úradná tabuľa

 
 
18. Regiionálna integrovaná územná stratégia Trenčianskeho kraja na roky 2014-2020 - oznámenie o začatí zisťovacieho konania 
 
17. Návrh dodatku č. 1 k VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia Dodatok 1 k VZN o poplatku za zneč.ovz..pdf (512837) zverejené od 18.11.2021 do
           3.12.2021
 
16. Návrh VZN č. 2/2021 o úhradách za poskytnuté služby obcou Podskalie VZN č. 2 2021 o uhradách za poskytnuté služby.pdf (780924)
      zverejnené od  18.11.2021 do 03.12.2021
 
15. Návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 Rozpočet 2022.xls (81920) zverejnené od 18.11. 2021 do 03. 12.2021
 
14.  Okresný úrad Považská Bystrica, pozemkový a lesný odbor Rozhodnutie o uloženíá opatrenia - verejná vyhláška.pdf (1445876) zverejnené od 2.11 2021 do 17.11.2021
 
13.  Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou na stavbu "Novostavba rodinného domu" VicenaR ozn 5-2021-006 ver.vyhl.pdf (470449) - zverejnené od 20.10.2021 do 04. 11. 2021
 
12. Pozvánka na zasadnutie OZ Pozvánka oktober 2021.pdf (280525) - zverejnené 4.10.2021
 
11. Verejná vyhláška - Pozvánka Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov.pdf (504076) - zverejnené 27. 9. 2021 do 6. 10. 2021
 
10. Upovedomenie o začatí konania + výzva na vyjadrenie, verejná vyhláška Upovedomie o začatí konania, verejná vyhláška.lykožrút-Moštenec.pdf (22188) -            zverejnené 17. 9. 2021 do  2. 10. 2021
9. Očkovanie bez registrácie.docx (13226) zverejnené 6. 9. 2021
8. Mimoriadne veterinárne opatrenia v nadväznosti na vážnu situáciu v šírení afrického moru ošípaných -  Mimoriadne opatrenia AMO 2.pdf (1,6 MB)
7. Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov odvolanie august 2021.pdf (416641)
6. Pozvánka na zasadnutie OZ Pozvánka júl 2021.pdf (278987)
5. Návrh VZN o vodení psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa na území obce Podskalie.pdf (546042) - zverejnené od 24. 06. 2021
4. Zelena-Modra_A4_2021.jpg (1321183)
3. Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov - vyhlásenie jún 2021.doc (150528) - zverejnené 21.6.2021
2. Výzva na vyjadrenie vo veci určenia LC Prečín.pdf (460477) - zverejnené 17. 6. 2021 do 02.07.2021
1. Výzva na vyjadrenie vo veci určenia LC Beluša.pdf (678,6 kB) - zverejnené 15.6.2021 do 30.06.2021