Obecné zastupiteľstvo v Podskalí:

Poslanci Obecného zastupiteľstva:  Ing. Pavol Dočekal

                                                         Ing. Alena Hajdíková

                                                         Ing. Pavol Jakubek - zástupca starostu obce

                                                         Mgr. Miroslava Mariňaková

                                                         Ing. Peter Mitaš

 

 

 

   Obec Podskalie, v zmysle zákona č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje podľa §25 ods. 7 výšku  mesačnej odmeny zástupcu starostky obce Podskalie – Ing. Pavol Jakubek, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania podľa rozsahu a náročnosti úloh vyplývajúcich z poverenia. Odmena zástupcu starostky sa od  01. 5. 2022 do 31. 7. 2022 ( čerpanie materskej dovolenky starostky obce) určuje vo výške 70 % mesačného platu starostky obce bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny .   

Odmena bude vyplatená jednorazovo po ukončení zastupovania a nástupu starostky obce v celom rozsahu.                   

 

V Podskalí 27.5.2022

                                                                              Zuzana Dočekalová, starostka obce