Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Podskalie

 
Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Podskalie
 
Projekt je spolufinancový fondom : Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
 
Výzva číslo:    13/PRV/2015
 
Opatrenie č. 7   Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach
 
Podopatrenie: 7.2 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie - Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov
 
Zazmluvnená výška NFP: 97 745,72 EUR
 
Začiatok realizácie: 
 
Koniec realizácie:

 

* Zmluva o poskytnutí NFP č. 072TN130067 -Rekonštrukcia MK v obci.pdf

* VINKstav,sr.o Papradno - Rekonštrukcia miestnych komunikácii v .pdf

* Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.pdf

Zmluva o dielo na vypracovanie projekt. dokum. na stavbu (1).pdf