2016

1. MP Profit PB, s.r.o. Pov.Bystrica  Zmluva na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti.pdf (1462204) - zverejnené 7.1.2016
 
2. Občianske združenie Mikroregión Strážovské vrchy Zmluva o združení fin. prostriedkov.pdf (632756)  - zverejnené    2.2.2016
 
 
4. Regionálna rozvojová agentúra Púchov  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo.pdf (285116)  - zverejnené 30.03.2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. P&P import s.r.o. - Zmluva o zabezpečení zberu papiera na území obce.pdf (513824) - zverejnené 25. 8. 2016
 
13.. Kúpna zmluva, predaj pozemku -  Obec Podskalie - J.Hajdík s manž., B. Majtán s manž..pdf (1563122)  - zverejnené 26.09. 2016
 
14. Ing. Ľ. Vician, cert. audítor - Zmluva o vykonaní auditu účt.závierky k 31.12.2015.pdf (873841) - zverejnené 03.10.2016
 
15. ÚPSVaR Považská Bystrica - Dohoda č. 2016 11 010 6.pdf (935631)   - zverejnené 04.10.2016
 
16. PROTEF, s.r.o. Dolný Moštenec -  Zmluva o dielo - Výmena okien a dveri,oprava muriva a fasády n.pdf (1064210)  - zverejnené 04.10.2016
 
17. Cestné stavby Považská Bystrica - Dodatok č. 1 k ZoD.pdf (408742)  Príloha č.1 CS.docx (7858204)  Príloha č. 2 CS.docx (7992278) - zverejnené 10.10.2016
 
18. Stredoslovenská energ. a.s. - Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny.pdf (788389) - zverejnené 24.10.2016
 
19. DEUS Bratislava - Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k IS DCOM.pdf (515531) - zverejnené 24.10.2016
 
20. PPA Bratislava - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 043TN050013.pdf (780812) - zverejnené 14.12. 2016