Daň z nehnuteľností

11.01.2017 14:55

Obec Podskalie v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov, u ktorých nastali k 1. januáru 2017:

1. zmeny vo vlastníctve pozemkov a stavieb (kúpa, predaj, darovanie, dedičské konanie.... v období od 1.1. 2016 do 31.12. 2016)

2. zmeny v oblasti dane za psa

aby túto zmenu prišli osobne nahlásiť na Obecný úrad v Podskalí v termíne do 31. januára 2017 a následne vypísali nové tlačivá k dani z nehnuteľnosti.