Stavebná činnosť

Informácie pre stavebnú činnosť v obci Podskalie

Ohlásenie drobnej stavby 

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy,
 3. oplotenie,
 4. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby.

Ohlásenie drobnej stavby doplnkovej funkcie v intraviláne obce  sa podáva na Obecnom úrade Podskalie. Tlačivá na ohlásenie drobnej stavby tu: https://podskalie.webnode.sk/dokumenty/tlaciva/

Drobná stavba v extraviláne obce (nespĺňajúca doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe) sa podáva na Obecnom úrade ako stavebné povolenie. (Žiadosť o stav. povolenie, projektová dokumentácia).

 

Prílohy k ohláseniu:

 1. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
 2. jednoduchý technický opis
 3. jednoduchý situačný výkres
 4. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
 5. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca
 6. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
 7. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
 8. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou
 9. snímka z mapy

 

Stavebné povolenie na rodinný dom a veľké stavby 

Obec Podskalie nemá vypracovaný územný plán. Stavebná činnosť v obci podlieha stavebnému zákonu č. 50/1975. 

Vybavuje                           

Marta Juhasíková

Telefón                               

042/4326 066

Kde sa vybavuje                 

Spoločný obecný úrad Jasenica so sídlom v Považskej Bystrici Stavebné oddelenie
Námestie A. Hlinku 29/34, 3. poschodie  017 01 Považská Bystrica

 

Informácie k výstavbe rozdiely medzi intravilánom a extravilánom: 

     + pri plánovanej výstavbe v intraviláne obce (v zastavanom území obce) prebieha územné konanie a stavebné konanie väčšinou v jednom.

     + pri plánovanej výstavbe v extraviláne obce, podlieha územné konanie vypracovaniu zastavovacej štúdie spolu so žiadosťou na OÚ, ktorú posudzuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo Podskalie, na základe stavebného zákova č. 50/1975 a odporúčaní Spoločného stavebného úradu so sídlom v Pov. Bystrici.

 

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpísanou dokumentáciou vypracovanou oprávnenou osobou podáva stavebník obecnému úradu. V žiadosti uvedie účel a spôsob užívania stavby, miesto stavby a predpokladaný čas jej skončenia a pri stavbe na určitú dobu aj dobu užívania stavby. Stavebník musí preukázať, že je vlastníkom pozemku alebo že má k pozemku iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom požadovanú stavbu.

Žiadosť o stavebné povolenie sa podáva pre:

 • samostatnú stavbu alebo jej zmenu,
 • súbor stavieb vrátane stavieb zariadenia staveniska,
 • jednotlivé stavby súboru stavieb podľa písmena b), ak budú po dokončení schopné samostatného užívania,
 • podmieňujúce preložky sietí a zariadení technického vybavenia.

Stavebný úrad môže stavebníkovi oznámiť, že vykoná stavebné konanie až po rozšírení žiadosti na ďalšie stavby, prípadne na celý súbor stavieb.

 

Žiadosť o stavebné povolenie obsahuje:

 • identifikačné údaje stavebníka,
 • druh, účel a miesto stavby, predpokladaný termín dokončenia stavby a pri dočasnej stavbe dobu jej trvania,
 • parcelné čísla a druhy stavebného pozemku s uvedením vlastníckych alebo iných práv podľa katastra nehnuteľností a parcelné čísla susedných pozemkov a susedných stavieb alebo ostatných pozemkov, ktoré sa majú použiť ako stavenisko,
 • meno, priezvisko a adresu projektanta,
 • údaj o tom, či sa stavba uskutočňuje zhotoviteľom alebo svojpomocou,
 • základné údaje o stavbe, jej členení, technickom zariadení,
 • zoznam účastníkov stavebného konania, ktorí sú stavebníkovi známi; ak ide o líniovú stavbu a stavbu mimoriadne rozsiahlu s veľkým počtom účastníkov stavebného konania, zoznam účastníkov sa neuvádza.

K žiadosti o vydanie stavebného povolenia na stavbu – rodinného domu sa spravidla prikladajú najmä nasledovné podklady:

 • doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo že má k pozemku či stavbe iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na pozemku požadovanú stavbu alebo vykonať zmenu stavby, alebo udržiavacie práce na nej,
 • projektová dokumentácia stavby (projekt stavby) vypracovaná oprávnenou osobou v dvoch vyhotoveniach
 • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce,
 • doklady o rokovaniach s účastníkmi stavebného konania, ak sa konali pred podaním žiadosti,
 • ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby.

Správny poplatok

Správny poplatok za stavebné konanie pri rodinnom dome je 50,- EUR.

Ak je súčasťou projektu aj oplotenie, studňa, oporné múry, samostatná garáž a pod. o výške poplatku sa dopredu informujte na príslušnom stavebnom úrade. Za  každú predmetnú stavbu je potrebné uhradiť samostatný správny poplatok.

Žiadosť o stavebné povolenie  sa podáva na Obecnom úrade Podskalie. Tlačivá stav. povolenia tu: https://podskalie.webnode.sk/dokumenty/tlaciva/

Dôležité:

Mapy chránených území v obci Podskalie https://maps.sopsr.sk/