Výmena okien a dverí na kultúrnom dome - oznam

28.10.2016 00:00

Obci Podskalie bola na základe žiadosti, poskytnutá dotácia z Ministerstva financií Slovenskej republiky na "Výmenu okien a dverí, oprava muriva a fasády na kultúrnom dome" vo výške 6 300,- eur, spoluúčasť obce na financovaní prác je vo výške 1 195,80 eur. Práce budú vykonané v mesiaci november 2016 firmou PROTEF, s.r.o. Dolný Moštenec.

Foto KD pre opravou.jpg (1,1 MB)

KD po oprave.jpg (831771)