Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Podskalie

 

Vybudovanie súboru stavieb spoločných zariadení a opatrení v obci Podskalie
 
Projekt je spolufinancový fondom : Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
 
Výzva číslo:    5/PRV/2015
 
Opatrenie č. 4  Investície do hmotného majetku
 
Podopatrenie: 4.3 - Podpora na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo prispôsobením 
 
poľnohospodárstva a lestného hospodárstva
 
Cieľ projektu: sprístupnenie jedtotlivých parciel z verejných komunikáciíí, zabezpečenie prístupu na pozemky po majetkovoprávne usporiadaných cestách, umožnenie prístupu k vodohospodárskym stavbám, ekologickým a iným opatreniam, vytvorenie nových pôdnych celkov určených na vyčlenenie poľnohospodársky obrábaných pozemkov, zníženie nákladovosti výroby, napríklad nákladov na prevavu materiálov (osív, sadív, hnotív apod) a s tým súviacaca celková úspora energií, vytvorenie podmienok pre korektné nájomné vzťahy k pozemkom ako základný predpoklad poskytovania priamych platieb na pôdu atď. 
 
Zazmluvnená výška NFP: 515 656,86 EUR
 
Začiatok realizácie: júl 2017
 
Koniec realizácie. september 2017