1. UniCredit Bank Dodatok č. 1 k zmluve o úvere.pdf (954364) - zverejnené 5.1.2018
 
2. MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Považská Bystrica  Zmluva o poskytnutí služieb.pdf (1396443) , Priloha zmluvy.pdf (281954) - zverejnené 28. 2. 2018
 
3. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí docácie pre DHZ obce.pdf (1280211) - zverejnené 20. 3. 2018
 
 
5. NATUR-PACK, a.s., Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o zabezp.systému združ.nakladania s odpad.pdf (1,1 MB) - zverejnené 23.4. 2018
 
6. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf (1195606) - zverejnené 23. 7. 2018
 
7.TENDERnet s.r.o. Žilina licencˇna´ zmluva Podskalie.pdf (375841) - zverejnené 25.7.2018
 
8. Prima banka Slovensko, a.s.  Zmluva o Municipálnom úvere č. 15 009 18.pdf (1264045) - zverejnené 30. 08. 2018
 
 
10. Ing. Ľudovít Vician, Zmluva o vykonaní auditu učt. zavierky zostavenej k 31.12.2017.pdf (787032) - zverejnené 11. 9. 2018
 
11. Baroš Ondrej, Horný Lieskov zmluva o dielo STRECHA OU.pdf (207131) - zverejnené 19. 9. 2018
 
12. Cestne stavby Pov. Bystrica, s.r.o.Podskalie CS stav dozor Mandátna__zmluva Rek MK Podskalie.pdf (336038) - zverejnené 19. 10. 2018
 
13. Kúpna zmluva Obec Podskalie - Mgr. M.Dúbravka a manž., Ing.P. Mitaš Kupna zmluva Obec Podskalie_Mitas – kópia.pdf (404097) - zverejnené 15.11.2018
 
14. Zmluva o výpožižke KRHZ TN KRHZ-TN-255-058_2018 Podskalie.pdf (551604) - zverejnené 15. 11. 2018
 
15. Stredoslovenská energetika a,s, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny.pdf (2256671) - zverejnené 27. 12. 2018