1. UniCredit Bank Dodatok č. 1 k zmluve o úvere.pdf (954364) - zverejnené 5.1.2018
 
2. MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. Považská Bystrica  Zmluva o poskytnutí služieb.pdf (1396443) , Priloha zmluvy.pdf (281954)- zverejnené 28. 2. 2018
 
3. Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava Zmluva o poskytnutí docácie pre DHZ obce.pdf (1280211) - zverejnené 20. 3. 2018
 
 
5. NATUR-PACK, a.s., Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o zabezp.systému združ.nakladania s odpad.pdf (1,1 MB) - zverejnené 23.4. 2018
 
6. Slovak Telekom, a.s. Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb.pdf (1195606) - zverejnené 23. 7. 2018
 
7.TENDERnet s.r.o. Žilina licencˇna´ zmluva Podskalie.pdf (375841) - zverejnené 25.7.2018